Aktuella försäljningar


ANBUD - Sunne Tobakshandel AB i kk

Härmed infordras anbud på rörelsen med varulager och inventarier i Sunne Tobakshandel AB som försattes i konkurs den 28.10.2019 med undertecknad som förordnad konkursförvaltare.

  

Sunne Tobakshandel har bedrivit traditionell tobakshandel med spel som ombud för ATG och Svenska Spel. Möjlighet finns för köpare, att efter sedvanlig prövning, få nytt ombudsmannaskap.

Verksamheten har drivits i förhyrda lokaler i centrala Sunne. Hyreskontraktet kan övertas.

 

Förteckning över inventarier och varulager m. m. samt anbudsvillkor finns i nedanstående dokument. Eventuella frågor besvaras av undertecknad konkursförvaltare på tel. 070-644 96 94.

  

Anbud skall vara undertecknad tillhanda senast onsdagen den 20.11.2019, kl. 12.00 till bjorn@advokatfirmanlindborg.se.

Fri prövningsrätt förbehålles.


ANBUDSVILLKOR
MED INFORDRANAV ANBUD

Sunne Tobakshandel AB har bedrivit traditionell tobakshandel med spel såsom ombud för Svenska Spel och ATG i Sunne, Värmland. Efter sedvanlig prövning kan ny ägare erhålla nytt ombudsmannaskap.

Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i centrala Sunne. Hyresavtalet får övertas.


Rörelsen utbjudes i sin helhet och någon delförsäljning kommer ej att ske, enligt bilagda kopia av annons, bilaga 1.


Jag bilägger årsredovisning för 2018 samt Resultat- och Balansräkning för perioden l.l.- 28.10.2019, bilagorna 2-3.


Undertecknad konkursförvaltare för Sunne Tobakshandel AB får härmed infordra anbud på rörelsen med inventarier och varulager.


Bolaget har
Följande egendom utbjuds till försäljning


  1. Inventarier enligt bilaga 4
  2. Varulager, enligt bilaga 5
  3. Good-will och övriga immateriella tillgångar.


Följande villkor i övrigt
Anbud med prisindikation avseende Inventarier och good-will i en post samt varulager i % av inventerat varulagervärde fördelat på tobak och övriga varor.


Tillträde enligt överenskommelse.


Anbudssumman betalas kontant på tillträdesdagen.


Köparen äger rätt att avstå från givet anbud om han så önskar om tillstånd till spel ej erhålles av ATG eller Svenska Spel.


Av mig godkänt anbud är villkorat av godkännande av prioriterade fordringsägare.


Anbud skall vara mig tillhanda senast 20.11. 2019 kl. 12.00 till
bjorn@advokatfirmanlindborg.se

Fri prövningsrätt förbehålles.


Torsby 2019-11-04
Björn W Lindborg